Thánh lễ Tạ Ơn Bế Giảng Khóa Thần Học Hè (2018-2019)

Nguồn: hdgmvietnam

WGPKT(31/07/2019) KONTUM