Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Xứ Và Tháp Chuông Giáo Xứ Đăk Mót

WGPKT(23/06/2022) KONTUM