Thiệp Mời Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Klâu Rơngol

GPKONTUM(06/07/2019) KONTUM