Tiếng Vọng Số 46, Tháng 10 Năm 2023

WGPKT(18/10/2023) KONTUM