Tiếng Vọng Số 48, Tháng 12 Năm 2023

WGPKT(06/12/2023) KONTUM