Thánh Anrê Tông Đồ (30/11)

Thánh Anrê Tông Đồ (30/11)

Chúa đã chọn các tông đồ để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng và góp tay vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.Chúa tuyển chọn các tông đồ thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội.Chúa chọn…

Xem Thêm