Sứ Điệp Đức Thánh Cha Gửi Phiên Họp Thứ 47 Của Quỹ Quốc Tế Về Phát Triển Nông Nghiệp Năm 2024

Sứ Điệp Đức Thánh Cha Gửi Phiên Họp Thứ 47 Của Quỹ Quốc Tế Về Phát Triển Nông Nghiệp Năm 2024

WHĐ (16.02.2024) – Sáng ngày 14.02, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một Sứ điệp tới Phiên họp thứ 47 của Hội đồng Quản trị Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (International Fund for Agricultural Development – IFAD), do Đức ông Fernando Chica Arellano, Quan sát…

Xem Thêm