Lễ Tuyên Hứa Tráng Sinh – Liên Đoàn Ngọk Linh Kon Tum (Hướng Đạo Việt Nam)

Hôm nay, thứ 7 ngày 19/02/2022, lúc 6g00, Tráng đoàn PôKô thuộc Liên đoàn Ngọk Linh – Kon Tum đã tổ chức lễ tuyên hứa cho Tráng sinh là Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn.

Đến tham dự lễ tuyên hứa có các Trưởng:

– Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh

Tổng thư ký Hội Hướng Đạo Việt Nam

– Trưởng Lê Ngọc Hùng

Trưởng khối Huấn luyện ngành Thiếu Miền 1

– Trưởng Huỳnh Quang Trí

Khối Huấn luyện ngành Thiếu Miền 2

– Trưởng Hoàng Đức Lâm

Điều phối viên khối Quản trị Hướng Đạo Việt Nam

– Trưởng Lê Văn Thanh

Liên đoàn trưởng, Tráng trưởng Tráng đoàn Trường Sơn Đông

Cùng các trưởng, các Tráng sinh Tráng đoàn Pôkô, Tráng đoàn Sao Mai, Toán tráng Tam Biên.

Hoa Hải Đường đưa tin
WGPKT(19/02/2022) KONTUM