Giáo Xứ Chư San

Địa Chỉ

Đường:                      Phường/xã: la Yok, H. Ia Grai
Thành phố:               Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Nicôla Vũ Ngọc Hài, OFM
Giáo dân: 2.960

Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
     
     
     
Năm      
     
Sáu      
     
Bảy      
     
Chúa Nhật       
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/10/2021) KONTUM