Giáo Xứ Plei Athai

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Phú Thiện
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Micae Hoàng Quý Ân
Giáo dân: 7093
Giáo họ trực thuộc: 6

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Plei Ơi  
18h00 Nt Chính  
Ba 5h30 Nt Chính  
18h00 Plei Dơmak  
5h30 Plei K’sing c  
18h00 Nt Chính  
Năm 5h30 Nt Chính  
     
Sáu 5h30 Plei Tel  
18h00 Nt Chính  
Bảy 5h30 Nt Chính  
17h00 Plei K’sing c  Lễ CN
Chúa Nhật  5h30 Plei Tel và Plei Kte Net  
7h00 Nt Chính Người lớn
8h00 Plei Dơmak  
10h00 Nt Chính Thiếu nhi

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/10/2021) KONTUM