Giáo Xứ Ia Pia

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Pia – H. Chư Prông
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Lại Văn VInh
Giáo dân: 1250
Giáo họ trực thuộc: 4

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
19h00 Ia Vê  
Năm 5h00 Nt Chính  
18h30 Nt Chính  
19h00 Ia Lâu  
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
19h00 Ia Lâu  
Chúa Nhật
 
7h00 Nt Chính  và Ia Lâu  
9h00 Ia Ga và Ia Pior  
17h00 Ia Vê  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/11/2021) KONTUM