Giáo Xứ Plei Rơngol Khop

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Krêl – H. Đức Cơ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Philipphê Đỗ Đức Hoan
Giáo dân: 4983
Giáo họ trực thuộc: 13

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
19h00 Nt Chính  
Ba 5h15 Nt Chính  
     
5h15 Nt Chính  
     
Năm      
19h00 Nt Chính  
Sáu 5h15 Nt Chính  
     
Bảy 5h15 Nt Chính  
19h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
6h15 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/11/2021) KONTUM