Giáo Xứ Angleh

Địa Chỉ: 

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Làng Đăk Mong, Xã Đăk Krong, h.Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Lôrenxô Lê Công Trần Phát, SSS
Cha phó: Inhaxiô M. Nguyễn Quốc Hùng, SSS
Giáo dân: 2000
Giáo họ trực thuộc: 5 làng

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

THỨ

GIỜ LỄ

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Hai

05g00

Nt Angleh

 

Ba

05g00

Nt Angleh

06g00

NN De Thung

05g00

Nt Angleh

06g00

NN De Klanh

Năm

05g00

Nt Angleh

18g00

Nt Angleh

Sáu

05g00

Nt Angleh

18g00

NN Đăk Ioh

Bảy

05g00

Nt Angleh

16g00

NN De Klanh

18g00

NN Đak Ioh

Chúa nhật

06g00

Nt Angleh

06g30

NN De Thung

07g30

NN Ktu – Kon Gang

09g00

NN Dung Rơ – Kon Gang

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/01/2022) KONTUM