Lời Chúa Trong Tuần II Thường Niên – Năm C

17.01.2022 – Thứ Hai Tuần II Thường Niên

Thánh Antôn, viện phụ

18.01.2022 – Thứ Ba Tuần II Thường Niên

19.01.2022 – Thứ Tư Tuần II Thường Niên

20.01.2022 – Thứ Năm Tuần II Thường Niên

21.01.2022 – Thứ Sáu Tuần II Thường Niên

Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo

22.01.2022 – Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo

WGPKT(17/01/2022) KONTUM