Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Địa Chỉ

Đường:                             : Hà Đông
Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phaolô Phạm Đức Vượng
Giáo dân: 620
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Gioan Tẩy Giả
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ