Giáo Xứ/Họ De Tul

Địa Chỉ

Đường:                             : Đăk Sơmei
Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh
Giáo dân: 2.434
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ