Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương
Giáo dân: 3.826
Bổn mạng giáo xứ: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
17h00 Kon Hơdrê  
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Kon Hơdrê  
17h00 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h00 Kon Stiu  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h00 Kon Hơdrê  
Bảy 5h00 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
6h30 Kon Hơdrê  
15h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính Chầu

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(11/10/2021) KONTUM