Giáo Xứ/Họ Đăk Glây

Địa Chỉ

Đường:                            : Đăk Choong
Huyện: Đăk Glei             Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách:  Phaolô Nguyễn Công Trương
Giáo dân: 1.387
Bổn mạng giáo xứ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ