Thánh Lễ – Chúa Nhật XVIII Thường Niên | lúc 6h00 – 02/08/2020

WGPKT(02/08/2020) KONTUM