Thánh Lễ – Chúa Nhật XVIII Thường Niên | lúc 8h00 – 02/08/2020 Tiếng Bahnar

WGPKT(02/08/2020) KONTUM