Khóa Học “Bảo Vệ Mái Ấm Gia Đình”

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Dòng Thánh Phaolô SPC về việc mở khóa học “Bảo vệ mái ấm gia đình”

GPKONTUM(05/07/2019) KONTUM