Phỏng Vấn Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giáo phận Kon Tum

WGPKT(29/07/2019) KONTUM