Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Ông Alexandre Yersin Và Thầy Sáu Do

Alexandre Yersin Và Thầy Sáu Do

HAI ĐẤNG ANH HÀO

Cao nguyên  hai Đấng anh hào:

Bok Do khó nhọc giảng rao Nước Trời

Yer-sin  xông xáo nơi nơi,

Đốc-tờ chữa bệnh, Bok thời giải mê.

Mỗi người sống trọn lời thề,

Chu toàn nghĩa vụ nào chê cứu người.

Cứu nhân độ thế nên tươi,

Phần hồn lẫn xác nụ cười trên môi.

.                                                         HSN 4/2021

WGPKT(11/05/2021) KONTUM