Tiếng Vọng Số 43, Tháng 07 Năm 2023

WGPKT(09/07/2023) KONTUM