Tiếng Vọng Số 45, Tháng 09 Năm 2023

WGPKT(18/09/2023) KONTUM