Giáo Xứ Hòa Phú

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Hòa Phú, H. Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Gioan Nguyễn Quốc Vũ
Giáo dân: 1.819
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
Giáo họ trực thuộc: 4

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba      
17h30 Nt Chính  
     
17h30 Nt Chính  
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu      
16h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  6h00 Gh Gioan.B  
7h30 H’reng  
9h30 Rơwn hay Bối  
1600 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM