Giáo Xứ Hoàng Yên

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Phín – H. Chư Prông
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Nguyễn Xuân Hùng
Giáo dân: 1880
Giáo họ trực thuộc: 8 họ và 3 làng

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM