Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Địa Chỉ

Đường:                             : Hà Đông
Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách:  Phanxicô Xaviê Hồ Văn Phương
Giáo dân:  3.071
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Nữ Vương
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ