Giáo Xứ Hòa Bình

Địa Chỉ

Đường: 82 Hàn Thuyên
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: Biển hồ
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: G.B Nguyễn Đình Ngọc Huy
Giáo dân: 430
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
17h30 Nt Chính  
Ba      
17h30 Nt Chính  
5h30 Nt Chính  
     
Năm 5h30 Nt Chính  
     
Sáu      
17h30 Nt Chính  
Bảy 5h30 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  8h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(13/07/2021) KONTUM