Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ – 29/06

DẪN LỄ

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

 LỄ TRỌNG –  29 THÁNG 06

  (Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là nền tảng của Giáo Hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin và dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ.

Chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 12,1-11)

Vì rao giảng Đức Giêsu Kitô phục sinh mà thánh Phêrô đã bị vua Hê-rô-đê bắt giam vào ngục. Nhưng Chúa đã cho thiên sứ giải thoát thánh Phêrô khỏi xiềng xích tù ngục, Người luôn thương yêu cứu giúp những kẻ hy sinh phụng sự Người.

3. BÀI ĐỌC II: (2Tm 4,6-8.16b.17-18)

Thánh Phaolô đã được Chúa ban sức mạnh, để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Ngài đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Và giờ đây ngài chỉ còn chờ Chúa thưởng công trên Thiên Quốc.

—————————

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Lễ Trọng – 29 06

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Phaolô đã nhiệt tâm yêu mến Chúa và hy sinh phụng sự Chúa. Chúng ta quyết tâm noi gương các ngài và tha thiết cầu nguyện:

 1. Hội thánh thay mặt Chúa lãnh đạo dân Chúa / và tha thiết mời gọi mọi người đoàn kết hiệp nhất trong một đoàn chiên./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương thánh Phêrô và Phaolô,/ nhiệt tâm chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao.

2. Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới còn nhiều bất công,/ nhân phẩm con người bị chà đạp./ Xin cho nhà cầm quyền các quốc gia biết tôn trọng quyền con người,/ tôn trọng tự do tín ngưỡng,/ tôn trọng công bình lẽ phải khi đối xử với người dân,/ và khi phân xử hành vi việc làm của họ.

3. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế./ Xin cho các Kitô hữu chúng ta tin thật Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của mọi người,/ biết yêu Chúa và thực hành bác ái với tha nhân.

4. Thánh Phaolô đã hy sinh trọn đời rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại./ Xin cho mọi gia đình cộng đoàn xứ đạo chúng ta,/ trong năm Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội,/ biết noi gương thánh nhân,/ nhiệt tâm rao giảng đạo Chúa,/ bằng gương sáng đời sống và việc bác ái hằng ngày.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là trụ cột của Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài để lại. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(25/06/2024) KONTUM