Lời Chúa Trong Tuần XIII Thường Niên – Năm C

27/6/2022 – Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

– Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
– Thánh Xyrilô Alêxandria, tsht

28/6/2022 – Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

29/6/2022 – Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên

Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)

30/6/2022 – Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

01/7/2022 – Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

02/7/2022 – Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

WGPKT(26/06/2022) KONTUM