Cáo Phó: Linh mục GB.ETCHARREN (Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris)

WGPKT(21/09/2021) KONTUM