Thiệp Mời: Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Kon Hring Và Kỷ Niệm 130 Năm Giáo Xứ Đón Nhận Tin Mừng

WGPKT(06/01/2021) KONTUM