Ủy Ban Giáo Dân – Thường Huấn Năm 2024: Thúc Đẩy Sự Tham Gia Đời Sống Giáo Hội, Hướng Đến Một Giáo Hội Hiệp Hành

Ủy ban Giáo dân
Hội đồng Giám mục Việt Nam

THƯỜNG HUẤN NĂM 2024
THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI,
HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

WHĐ (29.12.2023) – Tại Đại hội năm 2022, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra lộ trình mục vụ trong ba năm liên tiếp: Củng cố sự hiệp thông (2023)Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025).[1] Theo định hướng này, Đức cha Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, xác định chủ đề thường huấn năm 2024Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội, hướng đến một giáo hội hiệp hành.[2] Lựa chọn này nhấn mạnh lời mời gọi gia tăng sự tham gia tích cực của giáo dân trong mọi khía cạnh của đời sống Giáo hội.

Chủ đề thường huấn năm 2024 hướng đến người giáo dân, cách riêng là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, nhằm thăng tiến vai trò của giáo dân trong Hội Thánh. Nội dung thường huấn gồm bốn phương diện. Trước hết là phương diện Giáo hội học về một Giáo hội hiệp hành, giúp người giáo dân thấu hiểu hơn vai trò của mình trong lòng Giáo hội, cũng như cách thế tham gia cách tích cực vào các hoạt động và quyết định của Giáo hội. Thứ đến là phương diện Tông đồ giáo dân và việc tham gia vào sứ vụ lãnh đạo và quản trị mục vụ, khuyến khích người giáo dân nhận thức rõ hơn sứ mệnh tông đồ của mình trong đời sống Giáo hội, mời gọi người giáo dân tham gia vào sứ mạng của Giáo hội, sống chiều kích hiệp hành của Giáo hội trong đời sống và sứ mạng. Tiếp đến là phương diện Tu đức, nhấn mạnh tinh thần sống đức tin, như men và muối trong cộng đồng, nỗ lực nên thánh qua đời sống thường ngày, và tầm quan trọng của sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sau cùng là phương diện Nhân bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn và tinh thần đồng trách nhiệm trong Hội thánh.

Chương trình thường huấn năm 2024, với chủ đề: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội, hướng đến một giáo hội hiệp hành, ước mong cộng tác với quý cha xứ trong việc cung cấp chất liệu thường huấn hàng tháng cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Chương trình hy vọng đóng góp một bước tiến đầy ý nghĩa trong hành trình mục vụ ba năm liên tiếp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 2023-2025, góp phần xây dựng Giáo hội qua việc củng cố niềm tin, tăng cường tình liên đới và thúc đẩy sự tham gia của giáo dân trong việc xây dựng một Giáo hội hiệp hành.

Chương trình thường huấn cho giáo dân năm 2024 với chủ đề: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội, hướng đến một giáo hội hiệp hành” gồm 12 đề tài:

Tháng 01: Nền tảng của tính hiệp hành và Giáo hội hiệp hành

Tháng 02: Sống ơn gọi tông đồ: sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội

Tháng 03: Giáo xứ là trường tông đồ

Tháng 04: Cổ võ cung cách ứng xử hiệp nhất trong đa dạng

Tháng 05: Giới trẻ và tông đồ giáo dân xây dựng Giáo hội tương lai

Tháng 06: Lãnh đạo giáo dân: phục vụ cách khiêm tốn và khôn ngoan

Tháng 07: Tông đồ giáo dân: muối và ánh sáng cho thế giới

Tháng 08: Cùng nhau loan báo Tin mừng

Tháng 09: Đi theo con đường Chúa Giêsu

Tháng 10: Nuôi dưỡng tinh thần chiêm niệm

Tháng 11: Giáo hội trong thế giới hiện đại

Tháng 12: Vai trò của gia đình trong Giáo hội. 

[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-thu-muc-vu-gui-cong-dong-dan-chua-ve-giao-hoi-tham-gia-52651

[2] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bien-ban-cuoc-hop-ban-dieu-hanh-uy-ban-giao-dan-nhiem-ky-xv-52614