Các Nữ Tu Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phục Vụ Tại Giáo Phận Kon Tum

Nhà thờ Trại Phong Đăk Kia, Kon Tum

WGPKT(27/09/2023) KONTUM