Giáo Xứ Phú Thọ

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: thôn 11,An Phú
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giêrônimô Lê Đình Hùng
Giáo dân: 4.282
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo họ trực thuộc:  2

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
18h30 Vinh Sơn  
Năm 5h15 Vinh Sơn  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h30 Vinh Sơn  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính Lễ CN
18h15 Plei Wâu Lễ CN
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính  
8h30 Nt Chính  
17h30 Vinh Sơn  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(03/07/2021) KONTUM