Giáo Xứ/Họ Kroong

Địa Chỉ

Đường:                              : Kroong
Thành phố: Kon Tum      Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách:  Phaolô Ali Khâm
Giáo dân: 2.572
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Nữ Vương
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ