25/3/2022 – Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay. Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin. Lễ trọng

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14

“Này trinh nữ s th thai”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 4-10

“Ở đoạđầu cun sách đã viết v tôi là, ly Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật”. Ðoạn Người nói tiếp: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

“Này Bà sẽ th thai, sinh h mt con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                     Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng,
Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời chào bà rất bối rối và

tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì…”

   1/ Đức Maria rất am hiểu Kinh Thánh nên mới lo sợ trước lời chào “đặc biệt”.

   2/ Thông thường người Do Thái chào nhau: “Shalôm!” (bình an!).

   3/ Lời chào: “Chúa ở cùng” luôn đi kèm một sứ mạng lớn, vô cùng khó khăn.

– Môsê được nghe: “Ta ở cùng ngươi”… sứ mạng trao cho ông là giải phóng Israel khỏi nô lệ Ai Cập.

– Thủ lãnh Ghêđêon được sứ thần chào: “Chúa ở cùng ngươi”. Ông có sứ mạng cứu Israel khỏi kẻ thù Mađian rất hùng mạnh…

– Tiên tri Giêrêmia được nghe: “Ta ở cùng ngươi” ông đã bị vua quan bắt bớ hành hạ như thế nào?

   4/ Sứ mạng được trao cho mẹ vĩ đại và khó khăn hơn nhiều… Chính vì hiểu được như vậy nên Mẹ bối rối là phải.

   5/ Nhờ tin vào lời Sứ Thần: “Bà đừng sợ! vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa…” Đức Mẹ mới can đảm thưa: “Xin vângtrót cả cuộc đời

   Mẹ đã cùng Con mình hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó cách xuất sắc.

   Lạy Mẹ! xin dậy con hiểu Thánh Kinh và làm tròn bổn phận nhỏ bé của con mà Chúa đã trao phó.

***********

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm).

WGPKT(20/03/2022) KONTUM