Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh (03/09)

WGPKT(01/09/2021) KONTUM