Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG Sinh ngày 05.6.1936, tại Làng Kon Kơtu, Xã…

Xem Thêm
Ông Cố Phêrô Hyiu

Ông Cố Phêrô Hyiu

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Columban Y Lach (thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ)…

Xem Thêm
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tốt

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tốt

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Đoàn…

Xem Thêm
Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Văn Phòng TGM xin kính báo; “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình linh mục Giuse Đỗ…

Xem Thêm
Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Thầy Vincente Nguyễn Văn…

Xem Thêm
Bà Cố Anê Bạch Thị Đây

Bà Cố Anê Bạch Thị Đây

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn…

Xem Thêm