Giấy Bổ Nhiệm

Giấy Bổ Nhiệm

Văn Phòng TGM xin kính gửi giấy Bổ nhiệm Ban Hiền Mẫu & Gia Đình miền Kon Tum và miền Gia Lai. Bổ Nhiệm Trưởng Ban Giới Hiền Mẫu & Gia Đình Miền Kontum Bổ Nhiệm Trưởng Ban Giới Hiền…

Xem Thêm