Giáo Xứ Đức An

Địa Chỉ

Đường: 20 Wừu
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: p.Diên Hồng
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh
Giáo dân: 3.442
Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
     
Ba 5h15 Nt Chính  
     
5h15 Nt Chính  
     
Năm 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  lễ trẻ em Lễ và Chầu
Sáu 5h15 Nt Chính  
     
Bảy 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính Lễ CN
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
17h00 Nt Chính Trẻ em

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(06/07/2021) KONTUM