Lời Chúa Trong Tuần 25 Thường Niên – Năm B

20/9/2021 – Thứ Hai – Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

Thánh Anrê Kim Têgon và Phaolô Chong HaSan

21/9/2021 – Thứ Ba –Thứ Ba tuần XXV Thường Niên

– Thánh Mátthêu, Tông Đồ, Thánh Sử

– Lễ Tết Trung Thu – Cầu cho thiếu nhi

22/9/2021 – Thứ Tư tuần XXV Thường Niên

23/9/2021 – Thứ Năm tuần XXV Thường Niên

Thánh Piô Năm Dấu

24/9/2021 – Thứ Sáu tuần XXV Thường Niên

25/9/2021 – Thứ Bảy tuần XXV Thường Niên

WGPKT(19/09/2021) KONTUM