Trực Tiếp Thánh Lễ Do Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher Chủ Sự Tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO
DO 
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PAUL RICHARD GALLAGHER CHỦ SỰ 

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội

Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher chủ sự diễn ra vào lúc 18h30, ngày 10.04.2024, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

 

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội