Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Tất Niên Của Giáo Phận 01/02/2024

Thánh lễ diễn ra vào lúc 10h30 ngày 01/02/2024 tại Nhà Mục Vụ – Tòa Giám Mục, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế.

Ban MVTT GP Kon Tum

WGPKT(02/02/2024) KONTUM