Giáo Xứ/ Họ Tam An

Địa Chỉ

Đường:                        : Tân An
Huyện: Đăk Pơ           Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Boniíaciô Đinh Văn Toàn, CRM
Giáo dân: 400
Bổn mạng giáo xứ: Maria Nữ Vương
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ