Giáo Xứ/ Họ Đồng Tâm

Địa Chỉ

Đường:                   Phường/xã: xã Ia Din
Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Đinh Phúc, SDB; Giuse Đỗ Văn Dũng, SDB;  Gioan Bosco Vũ Tiến Dũng, SDB; Giuse Nguyễn Cao Thái, SDB
Giáo dân: 586
Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ