Giáo Xứ Chư Ty

Địa Chỉ

Đường:                      Thị trấn: Chư Ty
Huyện: Đức Cơ         Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Tôma Aquinô Trần Duy Linh
Giáo dân: 662
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

Đọc thêm:

Giáo xứ Chư Ty mừng lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, bổn mạng giáo xứ