Linh Mục Giuse Vũ Quốc Bình

Sinh ngày: 15.10.1975
Nơi sinh: Sài Gòn
Thụ phong linh mục: 03.12.2010
Nguyên quán: Ninh Bình, Phát Diệm.
Địa chỉ: Nhà Thờ An Sơn, Xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gia Lai
Email: binhcvk02@yahoo.fr
Chức danh: Chánh xứ