Thư Mời Ngày Hiền Mẫu Miền Gialai 2019

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thư mời Ngày Hiền Mẫu miền Gialai năm 2019.

WGPKT(22/08/2019) KONTUM